Klachtenregeling

Klachtenregeling ETL BNA Accountants en Adviseurs B.V.

Heeft u een klacht? Bel ons op (035) 6936 444. We overleggen dan of er een telefonische of persoonlijke afspraak moet worden gemaakt om de klacht nader te bekijken of toe te lichten.
Mocht de klacht betrekking hebben op een medewerker van ETL BNA Accountants en Adviseurs B.V., neem dan contact op met mevrouw I.A. (Irene) Streefkerk-Boere RB of de heer P.W. (Pieter) den Ouden AA. Indien de klacht te maken heeft op de hiervoor genoemde personen kunt u contact opnemen met mevrouw B. (Brenda) van den Burg, onder telefoonnummer (070) 820 02 72. In het geval dat een klacht om een persoon gaat, adviseren wij u eerst te proberen met de betreffende persoon tot een oplossing te komen.

Als een gesprek niet werkt
Het kan gebeuren dat een gesprek tot niets leidt. Of uw klacht is te omvattend om via de telefoon te bespreken. In zulke gevallen kunt u uw klacht schriftelijk indienen. U kunt de klacht, onder vermelding van: “Strikt vertrouwelijk – Klachtenregeling ETL BNA Accountants en Adviseurs B.V.”, sturen naar:

ETL Nederland Holding B.V.
ter attentie van mevrouw B. van den Burg
President Kennedylaan 19
2517 JK DEN HAAG

Ook is er de mogelijkheid uw klacht telefonisch door te geven en daarbij te vermelden dat u de klacht alsnog schriftelijk wilt laten behandelen. Een van onze medewerkers vult vervolgens het klachtenformulier voor u in. U ontvangt hiervan twee kopieën, waarvan u een kopie ondertekend aan ons terugstuurt.

Telefoon (070) 820 02 72

De klacht is ingediend. En nu?
ETL BNA Accountants en Adviseurs  B.V. / ETL Nederland Holding B.V.  behandelt uw klacht met de grootste zorgvuldigheid en spoed met u en de betrokkene(n). Indien het ons niet lukt binnen korte tijd inhoudelijk op uw klacht in te gaan, dan zullen wij in elk geval uw klacht bevestigen. U kunt altijd om nadere informatie vragen. Het is onze doelstelling om uw klacht binnen drie weken af te handelen. Mochten er redenen zijn voor een langere afhandelingperiode van uw klacht, dan informeren wij u direct hierover. Na de afhandeling van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de procedure.

Rekening houdend met de beroepsreglementen worden alle stappen die zijn genomen en/of ondernomen vastgelegd. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig met de door u verstrekte informatie om. Mocht het noodzakelijk zijn extern advies in te winnen betreffende de klacht, dan wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie en/of bescheiden aan de externe partij ter beschikking te stellen. Wij zien er op toe dat geheimhouding van de relevante informatie en/of bescheiden blijft gewaarborgd.