Btw oninbare vordering vanaf 2017 gewoon via aangifte

Btw oninbare vordering vanaf 2017 gewoon via aangifte

Loopt u btw mis omdat uw relatie de rekening niet heeft betaald? Dan kunt u vanaf 2017 de btw op deze oninbare vordering eenvoudiger terugvragen via uw btw-aangifte. Dit kan zodra de factuur één jaar nadat het bedrag opeisbaar is geworden, nog niet is betaald.

Ook nu kunt u de btw op oninbare vorderingen terugvragen, echter dit is complexer. U moet namelijk aannemelijk maken bij de Belastingdienst dat een afnemer niet betaald heeft en ook niet meer zal betalen. Dit hoeft vanaf 1 januari 2017 dus niet meer. Tenminste, als dit voorstel uit de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen.

Termijn van één jaar
Het recht op teruggaaf geldt vanaf 2017 zodra de factuur één jaar nadat het factuurbedrag opeisbaar is geworden nog niet is betaald. Een apart verzoek om teruggave is niet meer nodig. Het oninbare btw-bedrag kan dan namelijk gewoon in de reguliere btw-aangifte opgenomen worden.

Let op! Het bedrag van de teruggaaf wordt berekend naar evenredigheid van het niet ontvangen deel van de in rekening gebrachte vergoeding.

Tip: Als al op een eerder moment buiten twijfel is dat er geen betaling zal worden gedaan, ontstaat al op dat eerdere moment recht op teruggaaf. U hoeft dan niet de éénjaarstermijn af te wachten maar u kunt, net als nu al het geval is, de btw terugvragen.

Wat is de datum van opeisbaarheid?
Voor de datum van opeisbaarheid wordt uitgegaan van de uiterste datum waarop volgens de leveringsovereenkomst de vordering moet zijn betaald. Is deze datum niet in de overeenkomst opgenomen, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van in beginsel 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Betaalt uw relatie alsnog?
Is een teruggaaf ontvangen en wordt later alsnog (een deel) van de factuur ontvangen, dan moet de btw over dit ontvangen bedrag weer worden afgedragen aan de Belastingdienst via de reguliere aangifte btw.

Btw bij overdracht vordering aan een ander
Als een vordering wordt overgedragen aan een ander, zoals dat gebruikelijk is bij overname door bijvoorbeeld gespecialiseerde factormaatschappijen, treedt die ander in de plaats van de overdragende ondernemer. De factormaatschappij kan voor die vordering dan gebruik maken van de nieuwe teruggaafregeling.

Let op! De overnemende partij kan de btw op oninbare vorderingen die zijn overgenomen van een ander niet in zijn reguliere aangifte btw verwerken. Hiervoor moet door hen een apart verzoek om teruggave worden ingediend.

 • BTW,
 • omzetbelasting,
 • Oninbare vordering
Heeft u vragen? BNA is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Privé: BNA

   Gerelateerd nieuws