Gewenningsperiode verplicht elektronisch berichtenverkeer gaat naar 2 jaar

Gewenningsperiode verplicht elektronisch berichtenverkeer gaat naar 2 jaar

Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, komt tegemoet aan de wens van de Eerste Kamer om een langere gewenningsperiode te hanteren voor het verplichte elektronische berichtenverkeer. Voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daartoe en voor de voorlopige en definitieve aanslagen wordt een gewenningsperiode van twee jaar gehanteerd. Dinsdag nam de Eerste Kamer de wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst aan.

Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Eerste Kamer over de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Wiebes schrijft in zijn brief dat hij, net als de Kamer, van mening is dat het van groot belang is dat burgers voldoende gewend raken aan het elektronische berichtenverkeer. Daarom ziet hij in het voorstel van de Kamer voor verlenging van de gewenningsperiode een duidelijke meerwaarde. ‘In dat licht wil ik aan deze wens tegemoet komen. Ik zeg daarom graag toe voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daartoe en voor de voorlopige en definitieve aanslagen een gewenningsperiode van twee jaar te hanteren.’ Gedurende de gewenningsperiode zullen berichten zowel per post als via de Berichtenbox worden verzonden.

Wiebes gaat in zijn brief ook nog in op de ongerustheid van de Kamer over het uitsluitend elektronisch verzenden van aanmaningen en andere invorderingsberichten. De staatssecreataris doet de toezegging dat alle berichten op het gebied van de invordering van belastingen en toeslagen de komende jaren nog op papier worden verzonden. Pas wanneer uit monitoring en onderzoek van de al uitsluitend elektronische berichtenstromen blijkt dat de tijd rijp is, wordt overgegaan op uitsluitend elektronische verzending van invorderingsberichten.

Wetsvoorstel aangenomen
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst op 13 oktober 2015 aangenomen. ChristenUnie, GroenLinks en PvdD stemden tegen. Het wetsvoorstel bevat een deel van de maatregelen die eerder zijn opgenomen in het voorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst (33.714). Dat wetsvoorstel bestaat uit twee delen:
1) het bieden van een grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst en
2) een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen.

In een brief van 18 december 2014 is door de staatssecretaris van Financiën medegedeeld dat voor punt 2 meer tijd nodig is, maar dat het voor punt 1 belangrijk is dat er geen verdere vertraging opgelopen wordt en dat daarom dit onderdeel begin 2015 in een ander wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst wordt ondergebracht. In dit wetsvoorstel wordt de grondslag gecreëerd voor het elektronische berichtenverkeer. Daarbij is het streven om het berichtenverkeer tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst op langere termijn uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden. In het wetsvoorstel zijn ten opzichte van het wetsvoorstel 33.714 enkele wijzigingen aangebracht. Er is een grondslag opgenomen voor voorzieningen voor onder meer elektronisch berichtenverkeer (MijnOverheid, Berichtenbox), elektronische authenticatie (DigiD) en elektronische registratie van machtigingen en het raadplegen ervan (DigiD Machtigen), alsmede voor de in dat verband noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens. Voorts zijn de uitkomsten van overleg met de decentrale overheden in de tekst verwerkt.
(bron: belastingdienst)

  • Berichtenbox,
  • DigiD,
  • elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Overig nieuws